สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา

เป็นบ้านเณรเล็ก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-0304 โทรสาร 0-3831-2781

คุณพ่อสมจิต พึ่งหรรษพร อธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1757, 0-3877-0303
คุณพ่อภูานารถ แน่นหนา รองอธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1759

จำนวนสามเณรปีปัจจุบัน 62 คน


บ้านเณร

ที่นี่เองเป็นที่สร้างบุคลากรขึ้นมากมายเพื่อสังคม
และที่สำคัญเพื่อพระศาสนจักร


บ้านเณรเป็นจุดเริ่มเพิ่มชีวิต
ที่อุทิศสอนสั่งเราทั้งหลาย
พระสงฆ์เณรบุกเบิกกันนั้นมากมาย แผ่ขยายเติบโตอยู่สู่ปัจจุบัน
บ้านเณรเป็นที่อบรมบ่มนิสัย สั่งสอนให้ทำความดีเป็นที่มั่น
อีกปลูกฝังและฝึกฝนตนทุกวัน เป็นแรงดันเมื่อเติบใหญ่ให้ได้ดี
บ้านเณรเป็นที่สร้างคนดลชีวิต แบบพระคริสต์นั้นเป็นเช่นศักดิ์ศรี
ได้เจริญก้าวหน้าพาทวี เป็นสุขศรีแก่ใจไม่เสื่อมคลาย
บ้านเณรเป็นหัวใจในมิสซัง เป็นพลังหนุนปวงชนคนทั้งหลาย
สงฆ์ศิษย์เก่าทั้งมวลล้วนมากมาย มอบใจกายถวายเป็นเช่นบูชา
แม้ชีวีไม่พลีเป็นเช่นพระสงฆ ก็ยังคงเป็นคนดีมีคุณค่า
เป็นคริสตชนที่เคร่งครัดช่วยพัฒนา ช่วยนำพาสังคมไทยได้ชื่นชม
ในโอกาสฉลองหกสิบปี ขอคุณศรีหฤทัยให้สุขสม
ทรงคุ้มครองป้องภัยให้อุดม และชื่นชมคิดสิ่งใดสมใจเทอญ

ประพันธ์โดย คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
อดีตอธิการ