สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
เป็นบ้านเณรเล็ก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 11 ถนนสุขุมวิท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3877-0304 โทรสาร 0-3831-2781

คุณพ่อสมจิต พึ่งหรรษพร อธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1757, 0-3877-0303
คุณพ่อภูานารถ แน่นหนา รองอธิการ โทรศัพท์ 0-3831-1759

จำนวนสามเณรปีปัจจุบัน 62 คน

บ้านเณร
ที่นี่เองเป็นที่สร้างบุคลากรขึ้นมากมายเพื่อสังคม
และที่สำคัญเพื่อพระศาสนจักร


บ้านเณรเป็นจุดเริ่มเพิ่มชีวิต
ที่อุทิศสอนสั่งเราทั้งหลาย
พระสงฆ์เณรบุกเบิกกันนั้นมากมาย แผ่ขยายเติบโตอยู่สู่ปัจจุบัน
บ้านเณรเป็นที่อบรมบ่มนิสัย สั่งสอนให้ทำความดีเป็นที่มั่น
อีกปลูกฝังและฝึกฝนตนทุกวัน เป็นแรงดันเมื่อเติบใหญ่ให้ได้ดี
บ้านเณรเป็นที่สร้างคนดลชีวิต แบบพระคริสต์นั้นเป็นเช่นศักดิ์ศรี
ได้เจริญก้าวหน้าพาทวี เป็นสุขศรีแก่ใจไม่เสื่อมคลาย
บ้านเณรเป็นหัวใจในมิสซัง เป็นพลังหนุนปวงชนคนทั้งหลาย
สงฆ์ศิษย์เก่าทั้งมวลล้วนมากมาย มอบใจกายถวายเป็นเช่นบูชา
แม้ชีวีไม่พลีเป็นเช่นพระสงฆ ก็ยังคงเป็นคนดีมีคุณค่า
เป็นคริสตชนที่เคร่งครัดช่วยพัฒนา ช่วยนำพาสังคมไทยได้ชื่นชม
ในโอกาสฉลองหกสิบปี ขอคุณศรีหฤทัยให้สุขสม
ทรงคุ้มครองป้องภัยให้อุดม และชื่นชมคิดสิ่งใดสมใจเทอญ

ประพันธ์โดย คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
อดีตอธิการ

เณรเป็นใคร?  

เด็กชายที่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระภายในจิตใจ ที่ว่า
"จงตามเรามาเถิด"
แล้วตัดสินใจเข้าสู่บ้านเณร...
ที่บ้านเณร...เขาได้รับการฝึกอบรมหลายอย่าง
เรียนให้เก่ง... เล่นให้ดี...
มีศรัทธาเป็นเลิศ...
ฝึกหัดนิสัยจนเป็นที่น่าเลื่อมใส
มีใจบริสุทธิ์...
และเสียสละ...

เขาเล่าเรียนและฝึกฝน... จนมีความพร้อม
ที่จะเป็น "คุณพ่อ" ของทุกคน...
เขาต้องเสียสละชีวิตส่วนตัว
เพื่อให้ความสุขแก่คนอื่น

จิตใจของเขาเป็นสุข
ขณะที่รับใช้พระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์...
เขานั้นคือ "พระสงฆ์" ในอนาคต
การอบรมวันนี้ . . . ที่บ้านเณร
เรามีการ อบรม ในหลายด้าน
เพื่อเตรียมการ เป็นสงฆ์ดี มีมรรคผล
อย่างแรกสุด คือให้มี ความเป็นคน
อยู่ในหน ทางสายกลาง ตามเวลา

เรื่องพื้นฐาน ผ่านไป ในข้อหนึ่ง
เรื่องต้องถึง ในข้อสอง ตรองดูว่า
เป็นสำคัญ อย่างยิ่ง คือปัญญา
อีกรู้ค่า วัฒนธรรม ความเป็นไทย

เรื่องจำเป็น ในที่สุด คือข้อสาม
ทุกวันยาม ไม่ว่า อยุ่ที่ไหน
ชีวิตจิต ชีวิตพระ จะต้องไป
อยู่ภายใน ใจเสมอ ทุกวันวาร

 
สามด้านพร้อม ยอมมีแล้ว เราต้องออก
สู่ภายนอก คือด้านสี่ ที่ต้องสาน
คือชีวิต ผู้แพร่ธรรม ผู้อภิบาล
อีกทั้งงาน คุณค่าเห็น เราเป็นทำ

 
        แม้เราจะเห็นว่า การที่เณรคนหนึ่งจะเป็นพระสงฆ์ที่ดีได้
ควรมีทั้งสี่ด้านให้ครบถ้วน
แต่รายละเอียดในชีวิตจริงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
สุดแท้แต่พระเป็นเจ้าจะบันดาลให้เกิดผลกับเณรคนนั้น
และเขาก็ต้องเปิดใจพร้อมรับการอบรมทุกประการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต