ตารางเวลาประจำวันของสามเณร
**** ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ****

วันอาทิตย์ วันจันทร์ - วันศุกร์

05.30 น. - ตื่นนอน
06.00 น. - สวดเช้า / ไปวัดศรีราชา
06.30 น. - อาหารเช้า
07.30 น. - มิสซาฯ
07.50 น. - ทำความสะอาด
08.30 น. - อ่านหนังสือศรัทธา / เรียนส่วนตัว
09.40 น. - พัก
10.00 น. - ซ้อมเพลง
11.00 น. - พัก
11.30 น. - อวยพรศีลฯ
12.00 น. - อาหารเที่ยง / เวลาอิสระ
14.30 น. - Help me please
15.30 น. - อาหารว่าง
16.00 น. - เล่นกีฬา
17.30 น. - อาบน้ำ
18.00 น. - สวดเย็น
18.20 น. - อาหารเย็น
18.50 น. - ออกสนามอิสระ
19.30 น. - สวดค่ำ / อาทิตย์พัฒนา
21.00 น. - เข้านอน

หมายเหตุ :
-
วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนออก Free Outingสลับกับกิจกรรมนันทนาการสัมพันธ์

05.30 น. - ตื่นนอน
06.00 น. - สวดเช้า - รำพึง
06.30 น. - มิสซาฯ
07.10 น. - อาหารเช้า
07.20 น. - ทำความสะอาด
07.35 น. - สวด / ไปโรงเรียน
12.10 น. - อาหารเที่ยง
15.40 น. - อาหารว่าง (ม.ต้น)
16.00 น. - เรียนส่วนตัว  (ม.ต้น)
16.30 น. - อาหารว่าง (ม.ปลาย)
16.45 น. - ทำงาน / เล่นกีฬา
17.00 น. - อาบน้ำ
17.45 น. - เรียนส่วนตัว
18.15 น. - สวดเย็น / พี่สอนน้อง
18.45 น. - อาหารเย็น
19.15 น. - ออกสนาม
19.45 น. - สวดค่ำ
20.00 น. - เรียนส่วนตัว  /  ถือเงียบ
21.00 น. - อ่านพระวรสาร

21.30 น. - เข้านอน (ม.ต้น)
22.00 น. - เข้านอน (ม.ปลาย)

หมายเหต
-  วันจันทร์ , พฤหัสฯ  ทำงาน  
-  วันอังคาร , พุธ , ศุกร์  เล่นกีฬา
-  วันศุกร์  เวลา 20.00 น.  อบรมรวม

วันเสาร์ (สำหรับ ม.ต้น)
วันเสาร์ (สำหรับ ม.ปลาย)

06.00 น. - ตื่นนอน
06.30 น. - นพวารฯ - มิสซาฯ
07.30 น. - อาหารเช้า /
07.50 น. - ทำความสะอาด / เวลาอิสระ
08.20 น. - สวด / ไป DBAC เรียนพิมพ์ดีด 
09.30 น. - เดินทางกลับ
11.00 น. - ซ้อมเพลง / เฝ้าศีลฯ
11.30 น. - เฝ้าศีลส่วนตัว
12.00 น. - อาหารเที่ยง / เวลาอิสระ
14.00 น. - ทำงาน
15.40 น. - อาหารว่าง
16.00 น. - เล่นกีฬา
17.30 น. - อาบน้ำ
18.00 น. - สวดเย็น
18.20 น. - อาหารเย็น
18.50 น. - ออกสนามอิสระ
19.30 น. - สวดสายประคำ
20.00 น. - เวลาอิสระ
22.00 น. - เข้านอน

06.00 น. - ตื่นนอน
06.30 น. - นพวารฯ - มิสซาฯ
07.30 น. - อาหารเช้า / ทำความสะอาด
07.50 น. - ทำความสะอาด
08.20 น. - สวด / ไปโรงเรียน
12.00 น. - อาหารเที่ยง
15.40 น. - อาหารว่าง
16.00 น. - เล่นกีฬา
17.30 น. - อาบน้ำ
18.00 น. - สวดเย็น
18.20 น. - อาหารเย็น
18.50 น. - ออกสนามอิสระ
19.30 น. - สวดสายประคำ
20.00 น. - เวลาอิสระ
22.00 น. - เข้านอน

  Back to Home page