ประมวลภาพ
งานฉลอง 75 ปีบ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2011

ชุดที่ 6 การเตรียมงานฉลอง


Back to Indexpage