75 ปี
บ้านเณร
พระหฤทัย
ศรีราชา

งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

คณะกรรมการจัดงาน
ฉลอง 75 ป บานเณรพระหฤทัย ศรีราชา


คณะกรรมการจัดงาน ถ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2010


คณะกรรมการจัดงาน ถ่ายเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2010

1

คุณพอสมจิตร พึ่งหรรษพร

อธิการ

081-335-1627

2

คุณพอภูวนารถ แนนหนา

รองอธิการ

081-385-3301

3

คุณพอเสกสรร สุวิชากร

เลขาธิการสังฆมณฑล

081-982-4048

4

คุณพอเฉลิม กิจมงคล

กรรมการ

081-991-5812

5

คุณพอสุทัศน เภกะสุต

กรรมการ

081-827-1956

6

คุณพออดิศักดิ์ พรงาม

กรรมการ

081-867-5598

7

คุณพอวัชรินทร สมานจิต

กรรมการ

081-555-6631

8

คุณพอวิเชียร ฉันทพิริยกุล

กรรมการ

084-945-3678

9

คุณพอทรงวุฒิ ประทีปสุขจิต

กรรมการ

083-115-8050

10

คุณพอวีระ ผังรักษ

อธิการองคที่ 12

081-816-4396

11

คุณพอสมศักดิ์ พรประสิทธิ์

อธิการองคที่ 13

081-580-7127

12

คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร

อธิการองคที่ 14

089-785-2081

13

คุณพอประสาน พงศศิริพัฒน

อธิการองคที่ 15

081-945-8844

14

คุณพอสุดเจน ฝนเรือง

อธิการองคที่ 16

081-843-8995

15

คุณพอชาติชาย เวฬุรัตนกูล

อธิการองคที่ 17

084-774-9755

16

คุณพอประวิช หอมวิไลย

อธิการองคที่ 18

089-939-3543

17

คุณไพบูลย ยงชัยหิรัญ

กรรมการ

081-863-9544

18

คุณประจวบ ตรีนิกร

ศิษยเกา

081-837-2413

19

คุณกมลเดช สงวนแกว

ศิษยเกา

081-822-9588

20

คุณธีรชัย ปญจทรัพย

ศิษยเกา

081-831-7427

21

คุณชวน กิติเกียรติศักดิ์

ศิษยเกา

081-816-2803

22

ม.เกรียงไกร เรือนงาม

ศิษยเกา

038-321055

23

อ.วิชัย บุญเจือ

ศิษยเกา

087-606-2321

24

ม.พินิจ ศิโรรัตนาวาทย

ศิษยเกา

081-704-0064

25

ม.วัชรินทร เจริญทรัพย

ศิษยเกา

081-292-2243

26

ม.บรรเจิด ธารากุลประทีป

ศิษยเกา

083-112-1522

27

ม.สัญญา มังกร

ศิษยเกา

081-683-5991

28

ม.วสันต สกุลออน

ศิษยเกา

089-203-0925

29

ม.วีรศักดิ์ พูลกิจ

ศิษยเกา

081-909-3410

30

ม.สมเกียรติ วิลัยทอง

ศิษยเกา

081-996-3478

31

คุณสนธยา วิศพรรณ

ศิษยเกา

087-908-2302

32

คุณวชิรวิชญ สายพรหม

ศิษยเกา

084-865-2849


การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 12 สิงหาคม 2010
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 1 (12 ส.ค. 53).pdf


การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2010
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 2 (21 ก.ย. 53).pdf


การประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2010
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครั้งที่ 3 (25 ต.ค. 53).pdf

Back to Mainpage