75 ปี
บ้านเณร
พระหฤทัย
ศรีราชา

งานฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

รายชื่อคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่า
โอกาสฉลอง 75 ปี บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา

1

ม.วัชรินทร์  เจริญทรัพย์

ประธาน

081-292-2243

2

คุณพ่อเฉลิม  กิจมงคล

กรรมการ

081-991-5812

3

คุณพ่อประสาน  พงศ์ศิริพัฒน์

กรรมการ

081-945-8844

4

คุณพ่อสุดเจน  ฝ่นเรือง

กรรมการ

081-843-8995

5

อ.วิชัย  บุญเจือ

กรรมการ

087-606-2321

6

คุณกมลเดช  สงวนแก้ว

กรรมการ

081-822-9588

7

ม.วสันต์  สกุลอ่อน

กรรมการ

089-203-0925

8

ม.พินิจ  ศิโรรัตนาวาทย์

กรรมการ

081-704-0064

9

ม.บรรเจิด  ธารากุลประทีป

กรรมการ

083-112-1522

10

ม.สัญญา  มังกร

กรรมการ

081-683-5991

11

ม.วีรศักดิ์  พูลกิจ

กรรมการ

081-909-3410

12

ม.สมเกียรติ  วิลัยทอง

กรรมการ

081-996-3478

13

คุณวชิรวิชญ์  สายพรหม

กรรมการ

084-865-2849


การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายศิษย์เก่า ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2011


ศิษย์เก่าประชุมหารือที่ร้านอาหารแม่พลอย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 (15 ก.พ..54).pdf

Back to Mainpage